Pytania

01. Co oznacza zasada “No Win No Fee” (“Bez wygranej – nie ma opłat”)?

Jeżeli przegrasz sprawę, nic nie płacisz.

02. W jakich sprawach się specjalizujemy?

Rozpatrzymy każde skierowane do nas roszczenie. Secjalizujemy się natomiast w odszkodowaniach po wypadkach przy pracy, wypadkach drogowych i w miejscach publicznych.Zajmiemy się każdym roszczeniem bez wzlędu na zakres poniesionej szkody. W przypadku, gdy Twoje roszczenie wykracza poza zakres naszej działalności, skierujemy je do renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w tej dziedzinie.

03. Kiedy powienienem wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie?

Postępowanie odszkodowawcze najlepiej jest wszcząć możliwie najwcześniej. Z reguły jednak termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych upływa 3 lata od dnia wypadku. W sytuacji, gdy szkoda doznana na skutek wypadku ujawnia się później (np. ciężka choroba), termin liczymy od daty ujawnienia szkody.

04. Jak długo trwa postępowanie?

W przypadku, gdy sprawa jest prosta, na odszkodowanie czeka się zazwyczaj od trzech do dwunastu miesięcy. W sprawach bardziej skomplikowanych, gdy np. druga strona uchyla się od podjęcia odpowiedzialności, ten okres może się wydłużyć. Termin rozstrzygnięcia sprawy zależy w dużym stopniu od okoliczności wypadku.

05. Czy będę zmuszony do wystąpienia przed sądem?

Z reguły większość roszczeń rozstrzyga się polubownie w wyniku negocjacji pomiędzy stronami. Mniej niż 2% spraw jest kierowanych do sądu. Oznacza to, że najprawdopodobniej otrzymasz odszkodowanie bez konieczności  wystąpienia w sądzie. Reprezentujący Cię radca prawny wynegocjuje kwotę odszkodowania z ubezpieczycielem sprawcy wypadku.

06. Na jakie odszkodowanie mogę liczyć?

Wysokość odszkodowania zależy od uszczerbku na zdrowiu. Po za tym możesz również ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu oraz innych strat poniesionych na skutek wypadku. Może to być kwota od tysiąca funtów do kilku milionów w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu. Radca prawny, któremu zostanie przydzielone Twoje roszczenie, będzie w stanie dokładniej oszacować wysokość należnego odszkodowania.